Skip to content

所有腕錶

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$94,500

含稅

NT$94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$522,000

含稅

NT$522,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

含稅

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$884,000

含稅

NT$884,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

白金

錶帶材質

白金

白金

含稅

材質

白金

錶帶材質

白金

白金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$1,242,000

含稅

NT$1,242,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$586,000

含稅

NT$586,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$131,600

含稅

NT$131,600

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$91,400

含稅

NT$91,400

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$94,500

含稅

NT$94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

DIVAS’ DREAM 珠寶腕錶

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

含稅

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

Lvcea 腕錶

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

NT$791,000

含稅

NT$791,000

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$91,400

含稅

NT$91,400

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

DIVAS’ DREAM 珠寶腕錶

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

含稅

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金 / 密西西比鱷魚皮

Allegra 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金, 密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$896,000

含稅

NT$896,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金, 密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Allegra 腕錶

材質

白金, 鱷魚皮

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金, 鱷魚皮 / 密西西比鱷魚皮

NT$956,000

含稅

NT$956,000

材質

白金, 鱷魚皮

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

白金, 鱷魚皮 / 密西西比鱷魚皮

即将推出

Gerald Genta 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鈦金屬 / 密西西比鱷魚皮

NT$464,600

含稅

NT$464,600

材質

鈦金屬

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鈦金屬 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$177,800

含稅

NT$177,800

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$884,000

含稅

NT$884,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$765,000

含稅

NT$765,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼

NT$356,000

含稅

NT$356,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$556,000

含稅

NT$556,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$749,000

含稅

NT$749,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$462,600

含稅

NT$462,600

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬