Skip to content

女士眼镜 - 全新虚拟试戴体验

  • B.zero1系列 (15)
  • Serpenti (26)
  • Bvlgari Bvlgari Man系列 (1)
  • BVLGARI BVLGARI系列 (4)
  • DIVAS’DREAM系列 (1)
  • Fiorever咏绽系列 (2)
虚拟试戴

B.zero1 太阳镜

材质

金属, K金涂层

颜色

金属, K金涂层 / 金

$665
$665

材质

金属, K金涂层

颜色

金属, K金涂层 / 金

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜, K金涂层

颜色

金属, True Colours太阳眼镜, K金涂层 / 金

$915
$915

材质

金属, True Colours太阳眼镜, K金涂层

颜色

金属, True Colours太阳眼镜, K金涂层 / 金

缺货

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

紫色

金属, True Colours太阳眼镜 / 紫色

$785
$785

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

紫色

金属, True Colours太阳眼镜 / 紫色

缺货

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

米色

金属, True Colours太阳眼镜 / 米色

$785
$785

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

米色

金属, True Colours太阳眼镜 / 米色

缺货

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

绿色

金属, True Colours太阳眼镜 / 绿色

$845
$845

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

绿色

金属, True Colours太阳眼镜 / 绿色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

粉红色

金属 / 粉红色

$785
$785

材质

金属

颜色

粉红色

金属 / 粉红色

虚拟试戴

B.zero1 太阳镜

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

$535
$535

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

紫色

金属 / 紫色

$420
$420

材质

金属

颜色

紫色

金属 / 紫色

缺货

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

灰色

金属 / 灰色

$420
$420

材质

金属

颜色

灰色

金属 / 灰色

Serpenti 太阳镜

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

$535
$535

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

缺货

B.zero1 太阳镜

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

$470
$470

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

虚拟试戴

B.zero1 太阳镜

材质

金属, 醋酸纤维

颜色

粉红色, 白色

金属, 醋酸纤维 / 粉红色, 白色

$535
$535

材质

金属, 醋酸纤维

颜色

粉红色, 白色

金属, 醋酸纤维 / 粉红色, 白色

缺货

Serpenti 太阳镜

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

$585
$585

材质

醋酸纤维

颜色

黑色

醋酸纤维 / 黑色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

$420
$420

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

虚拟试戴

BVLGARI BVLGARI 太阳镜

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

$505
$505

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

橙色

金属 / 橙色

$470
$470

材质

金属

颜色

橙色

金属 / 橙色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

$470
$470

材质

金属

颜色

黑色

金属 / 黑色

虚拟试戴

BVLGARI BVLGARI 太阳镜

材质

金属

颜色

金属 / 金

$505
$505

材质

金属

颜色

金属 / 金

虚拟试戴

B.zero1 太阳镜

材质

金属

颜色

灰色

金属 / 灰色

$535
$535

材质

金属

颜色

灰色

金属 / 灰色

虚拟试戴

Serpenti 太阳镜

材质

金属

颜色

粉红色, 金

金属 / 粉红色, 金

$585
$585

材质

金属

颜色

粉红色, 金

金属 / 粉红色, 金

缺货

Fiorever系列 太阳镜

材质

金属

颜色

黑色, 灰色

金属 / 黑色, 灰色

$535
$535

材质

金属

颜色

黑色, 灰色

金属 / 黑色, 灰色

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

灰色

金属, True Colours太阳眼镜 / 灰色

$785
$785

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

灰色

金属, True Colours太阳眼镜 / 灰色

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

金属, True Colours太阳眼镜 / 金

$785
$785

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

金属, True Colours太阳眼镜 / 金

Serpenti 太阳镜

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

灰色

金属, True Colours太阳眼镜 / 灰色

$785
$785

材质

金属, True Colours太阳眼镜

颜色

灰色

金属, True Colours太阳眼镜 / 灰色

显示24件作品,共49件

Bulgari宝格丽专属服务