Skip to content Skip to Gift Finder Sticky Banner

鑲嵌鑽石項鍊 |珠寶

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$313,600

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅蛋白石

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅蛋白石

NT$146,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅蛋白石

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅蛋白石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$137,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$206,400

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$122,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$131,600

含稅

NT$131,600

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$161,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$209,400

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$122,600

含稅

NT$122,600

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$221,400

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$203,400

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$2,082,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$155,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

鑽石

玫瑰金, 陶瓷 / 鑽石

NT$194,400

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

鑽石

玫瑰金, 陶瓷 / 鑽石

Fiorever 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$65,700

含稅

NT$65,700

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$353,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$332,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Fiorever 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$3,010,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

藍寶石, 鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 藍寶石, 鑽石, 孔雀石

NT$583,000

材質

玫瑰金

寶石

藍寶石, 鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 藍寶石, 鑽石, 孔雀石

Serpenti 項鏈

材質

白金

寶石

祖母綠, 藍寶石, 鑽石

白金 / 祖母綠, 藍寶石, 鑽石

NT$1,728,000

材質

白金

寶石

祖母綠, 藍寶石, 鑽石

白金 / 祖母綠, 藍寶石, 鑽石

Fiorever 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$133,100

含稅

NT$133,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Fiorever 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$228,500

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

NT$592,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

Fiorever 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$187,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石